אדני צבאות אלהי ישראל ישב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ואת הארץ

"Ó Senhor dos Exércitos, D'us de Israel, que Te assentas sobre os querubins! Somente Tu és o D'us de todos os reinos da terra, pois fizeste os céus e a terra!" Ieshaiáhu (Isaías) XXXVII, 16


Comentários

Postagens mais visitadas